Algemene Voorwaarden

 

Vrijblijvend aanbod

Het aanbod van HunTravel is vrijblijvend en kan zo nodig worden herroepen. Dit zal bijvoorbeeld gebeuren indien, op het moment dat de reiziger wenst te reserveren, de reis inmiddels is volgeboekt.

Reisovereenkomst

De reisovereenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod van HunTravel door de reiziger. Op de reisovereenkomst zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing.

 • In geval van schriftelijke aanmelding geldt de dag van ontvangst door HunTravel van het volledig ingevulde en door de reiziger ondertekende aanmeldingsformulier als de dag van totstandkoming van de reisovereenkomst.
 • In geval van telefonische aanmelding geldt de dag waarop de persoonsgegevens aan HunTravel worden doorgegeven als de dag van totstandkoming van de reisovereenkomst.
 • In geval van online aanmelding geldt de dag waarop de persoonsgegevens worden doorgegeven aan HunTravel als de dag van totstandkoming van de reisovereenkomst

 

Reserveren van een reis

U kunt een reis reserveren via een volledig ingevuld reserveringsformulier. U vindt dit formulier op de pagina va het betreffende arrangement.

Garantie regeling

 • Om te voldoen aan de wettelijk verplichte garantiestelling maakt HunTravel gebruik van de STO- reisgarantie op al haar reizen – behalve losse accommodaties en losse tickets -. De Stichting Take Over (STO) zal in geval van faillissement van de reisorganisatie (HunTravel) ervoor zorgen dat u uw geld terug krijgt, uw reis kunt vervolgen of naar huis kunt reizen.
 • Om dit te kunnen realiseren maakt de STO gebruik van een derdengeldenregeling. Als reiziger betaalt u de reissom niet aan HunTravel maar betaalt u deze aan – een door de Nederlandse Bank 2 vrijgestelde betaaldienstverlenes – de Stichting Derdengelden Certo Escrow, die beheert deze stichting.
 • Wanneer de reis in goede orde plaats vindt zal de reissom 1 dag na afloop van uw reis overgemaakt worden aan HunTravel. Alleen in geval dat HunTravel in surseance van betaling komt of failliet gaat, dan maakt Certo Escrow uw geld over aan de STO. Zo kunnen schuldeisers niet bij uw geld.

 

Belangrijke opmerkingen

 • Eventuele klachten of claims over uw reis, staan los van deze betaalmethode.
 • Onze annuleringsvoorwaarden zijn bij deze manier van betalen gewoon van toepassing.
 • De STO is geen geschillencommissie.

Deze manier van betalen zal iets meer van uw tijd een aandacht eisen. Wij vragen hiervoor begrip. Als kleine reisorganisatie willen wij graag financiële zekerheid voor u kunnen bieden.

Op deze manier kan dat!

Uiteraard kunt u bij ons met uw vragen hier over terecht.

www.sto-reisgarantie.nl

www.certo-escrow.com

Reisduur

Bij reizen waarbij het vervoer is inbegrepen is de reisduur vermeld in dagen. De dagen van vertrek en aankomst zijn hierbij inbegrepen en gelden als hele dagen. Niet de in de publicatie vermelde tijden, maar de tijden die vermeld staan in de reisbescheiden gelden als de relevante tijden. Incidentele of structurele wijzigingen in de dienstregelingen en vluchtschema’s van vervoerders kunnen van invloed zijn op de reisduur. Behoudens aanspraken op de eventueel door de reiziger angesloten reisen/of annuleringsverzekering, heeft de reiziger geen recht op restitutie van een deel van de reissom indien de tijdstippen van vertrek tengevolge van genoemde wijzigingen, niet meer dan 36 uur afwijken van het oorspronkelijke tijdstip. HunTravel is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van vertraging.

Reissom

 • Onder de reissom wordt verstaan het totale bedrag wat u betaald voor boekingen en reserveringen van vervoer en verblijf, incl. toeslagen en kosten.
 • De gepubliceerde reissom in Euro’s geldt per persoon, tenzij anders aangegeven. Hierbij zijn de diensten en voorzieningen zoals deze in de arrangementen zijn omschreven inbegrepen. De gepubliceerde reissom is gebaseerd op de prijzen, geldkoersen, heffingen en belastingen zoals deze bij HunTravel bekend waren ten tijde van publicatie.
 • HunTravel behoudt zich het recht voor om, ook met betrekking tot de reeds aangegane reisovereenkomsten, tot 20 dagen voor de dag van vertrek, de reissom te wijzigen indien bijv. heffingen zoals BTW, toeristenbelastingen, luchthavenbelastingen, brandstoftoeslagen daartoe aanleiding geven. Verhogingen van deze kosten zullen daarbij netto, dus zonder opslag, worden doorberekend.

 

Aansprakelijkheid

Degene die de reis boekt (de aanmelder) is aansprakelijk voor alle reizigers op de boeking.

Preferenties/essenties

Speciale wensen (preferenties) die bij boeking zijn opgegeven worden ter informatie aan de uiteindelijke dienstverlener, kenbaar gemaakt. Een preferentie blijft ten allen tijden een voorkeur en kan nooit gegarandeerd worden.

Verzekeringen

Het afsluiten van een reisverzekering is een absolute noodzaak. Tevens is het afsluiten van een annuleringsverzekering van groot belang en wordt dringend aanbevolen. De reiziger is zelf verantwoordelijk voor het tijdig afsluiten van bedoelde verzekeringen

Wijzigingen

Tot 6 weken voor vertrek kan de reiziger een verzoek tot wijziging van de reisovereenkomst indienen. Indien de wijziging niet het karakter van een annulering heeft (wijziging van datum wordt gezien als annulering), kan de wijziging worden aangebracht. De wijzigingskosten bedragen € 27,50 per persoon per wijziging. Binnen 6 weken voor vertrek bedragen de wijzigingskosten € 150,00 per persoon per wijziging.

Annulering door de reiziger

Indien een reisovereenkomst wordt geannuleerd door de reiziger zijn voor iedere reiziger naast eventuele communicatiekosten de volgende bedragen verschuldigd:

 • Bij annulering tot de 42e dag (exclusief) voor de vertrekdag: de aanbetaling.
 • Bij annulering vanaf de 42e dag (inclusief) tot de 28e dag (exclusief) voor de vertrekdag: 35% van de reissom.
 • Bij annulering vanaf de 28e dag (inclusief) tot de 21e dag (exclusief) voor de vertrekdag: 40% van de reissom.
 • Bij annulering vanaf de 21e dag (inclusief) tot de 14e dag (exclusief) voor de vertrekdag: 50% van de reissom.
 • Bij annulering vanaf de 14e dag (inclusief) tot de 5e dag (exclusief) voor de vertrekdag: 75% van de reissom.
 • Bij annulering vanaf de 5e dag (inclusief) tot de vertrekdag: 90% van de reissom.
 • Bij annulering op de vertrekdag of later: de volledige reissom.

Een annulering dient schriftelijk en gemotiveerd bij HunTravel te worden ingediend.

Grensdocumenten

De reiziger dient bij vertrek en tijdens de reis in het bezit te zijn van de benodigde documenten, zoals geldig paspoort, identiteitsbewijs etc. Gelet op het grote belang hiervan, dient de reiziger zelf de door HunTravel verstrekte informatie bij de betreffende instanties op toepasselijkheid, actualiteit en volledigheid te laten controleren. Indien u een andere nationaliteit bezit dan de Nederlandse, dient u zelf bij de ambassade van het te bezoeken land na te gaan of er afwijkende regels van toepassing zijn. HunTravel is niet aansprakelijk in geval de reiziger niet aan de reis, of onderdelen daarvan, kan deelnemen tengevolge van tekortkomingen in zijn reisdocumenten. Alle hieraan verbonden kosten komen voor rekening van de reiziger.

Gezondheidsvoorschriften

Voor reizen naar het buitenland wordt de reiziger aangeraden contact op te nemen met zijn huisarts of met de GG&GD of er vaccinaties van toepassing zijn.

Bagage

HunTravel is niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of het verloren gaan van bagage, reisbescheiden en reisdocumenten of andere (persoonlijke) bezittingen van de reiziger. HunTravel is niet aansprakelijk voor de extra kosten die door de reiziger aan de luchtvaartmaatschappij moet worden betaald i.v.m. het meenemen van meer dan het maximum toelaatbare gewicht, afmetingen van en/of aantallen koffers, handbagage etc.

Transfers en overige reiskosten

Bij de gepubliceerde reizen zijn de transfers inbegrepen, tenzij bij boeking anders vermeld.

Groepsreizen –  Minimum aantal deelnemers

Tenzij anders vermeld, geldt voor de reizen een minimum aantal reizigers. Beneden dit aantal reizigers kan de reis niet worden uitgevoerd. In voorkomende gevallen ontvangt de reiziger hiervan tijdig bericht. Afhankelijk van uw reisduur;

 • reisduur t/m 6 dagen: uiterlijk 8 dagen voor vertrek
 • reisduur 7 t/m 10 dagen: uiterlijk 14 dagen voor vertrek
 • reisduur 11 dagen of langer: uiterlijk 21 dagen voor vertrek

Aanvangsdatum van de reis geldt altijd als uitgangspunt. HunTravel behoudt zich het recht bij uitval door ziekte of anderszins van de oorspronkelijke reisleider, een andere reisleider in te zetten voor de reis. Een wijziging van reisleiding is geen geldige reden tot kosteloze annulering door een deelnemer. De reisbegeleider van HunTravel is gerechtigd van de aangegeven reisroute af te wijken, indien hij dit in het belang acht van de groep. Tevens is hij of zij gerechtigd een deelnemer van verdere deelneming uit te sluiten, als lichamelijke of geestelijke afwijkingen of een onvoldoende conditie van een deelnemer, de voortgang van de reis ernstig belemmeren. Alle daaruit voortvloeiende gevolgen en kosten zijn dan voor de betrokkene, die dan ook geen recht heeft op restitutie van de reissom of een gedeelte daarvan. Als een deelnemer vrijwillig besluit een reis te verlaten kan hij/zij geen aanspraak maken op restitutie of vergoeding van extra kosten die gemaakt worden i.v.m. met het verlaten van de reis.

Persoonlijke gegevens

HunTravel vereist de verstrekking van persoonlijke gegevens van de reiziger die voor een goede uitvoering van de reis van belang kunnen zijn. Dit betreft niet alleen de melding van een verstandelijke of lichamelijke functiebeperking, doch ook van andere hoedanigheden die voor een goede uitvoering van de reis voor zowel de betrokkene als voor de groep van belang is. HunTravel behoudt zich het recht voor om onder opgave van redenen de boeking van bepaalde personen te weigeren.

Uw boeking en procedure

Nadat u van HunTravel een boekingsbevestiging en factuur hebt ontvangen, ontvangt u van Certo Escrow per e-mail een uitnodiging met een gebruikersnaam en een wachtwoord. U wordt gevraagd in te loggen op het beveiligde gedeelte van de website van Certo Escrow .Na bevestiging van de uitnodiging kunt u direct overgaan tot betaling. U kunt indien u niet aan internetbankieren doet,ook een overboeking doen. Afhankelijk van het tijdstip van boeking krijgt u een verzoek tot betaling van de aanbetaling en later tot betaling van het restant van de reissom of tot betaling van de hele reissom in een keer

 

Entreegelden

Entreegelden zijn bij de reissom inbegrepen tenzij nadrukkelijk vermeld.

Buitenlandse touringcar

De vlieg/busreis die de reiziger bij HunTravel heeft geboekt wordt met plaatselijke touringcars uitgevoerd. Deze touringcars voldoen tenminste aan de lokale normen en wetten

Bagage tijdens de reis

Indien de reiziger zijn bagage in de bus laat staan, dan is dit nadrukkelijk voor zijn eigen verantwoording. HunTravel adviseert de reiziger bagage uit de bus te halen en te plaatsen in een afgesloten safe (Dit geldt ook voor handbagage, sieraden, waardepapieren, fotocamera’s etc.).

Klachten

HunTravel gaat met de grootst mogelijk zorg te werk. Mocht de reiziger toch een klacht hebben, van welke aard dan ook, is het belangrijk dat de reiziger dit direct ter plaatse bij de hotelier of reisleiding meldt. Mocht de klacht niet ter plaatse naar behoren worden opgelost, meldt de reiziger dit onmiddellijk schriftelijk per e-mail aan HunTravel. HunTravel kan dan nog tijdens het verblijf passende maatregelen nemen. Klachten die niet tijdens de reis zijn gemeld, zodat de reiziger HunTravel niet in staat heeft gesteld om nog tijdens het verblijf een passende oplossing te vinden, kunnen helaas niet in behandeling worden genomen. Klachten moeten binnen 1 maand na kennisname door de reiziger van de feiten waarop de klacht betrekking heeft, schriftelijk en gemotiveerd bij HunTravel worden ingediend anders kunnen deze niet meer door HunTravel in behandeling worden genomen.

Aansprakelijkheid

HunTravel is niet aansprakelijk voor de schade die wordt geleden wegens het niet of onvoldoende nakomen van enigerlei verplichting die uit de overeenkomst voortvloeit, tenzij de schade te wijten is aan opzet of grove schuld, of anderszins krachtens de Nederlandse Wet of in het verkeer in Nederland geldende opvattingen voor zijn rekening komt; Iedere aansprakelijkheid uit welke hoofde dan ook is te allen tijde beperkt tot het factuurbedrag betrekking hebbende op de overeenkomst ter zake waarvan HunTravel aansprakelijk wordt gesteld. De aansprakelijkheid van HunTravel kan nimmer verder gaan dan tot het bedrag waarvoor onze assuradeur dekking verleent. Indien HunTravel een begeleider inhuurt voor het uitvoeren van haar diensten dan is de aansprakelijkheid beperkt tot de dekking van de ingehuurde begeleider. Door deelname aan reizen die door HunTravel worden aangeboden, aanvaarden de reizigers het zelf te dragen risico. De reizigers die deelnemen aan activiteiten dienen zich te allen tijde te houden aan hen door medewerkers van HunTravel of diens ingehuurde begeleider gegeven instructies. Indien de reiziger zich niet aan de instructies houdt (zulks ter beoordeling van de reisleiding), is HunTravel nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook.

Kalkakker 11
1241 JC Kortenhoef
M.: 06 33 33 55 38
E.: info@huntravel.nl
W.: www.huntravel.nl
KvK.: 53912764
BTW.: NL2357.49.540.B.01
ABN-AMRO 44.03.37.046
BIC ABNANL2A